Justičná likvidácia inšpektora Inšpektorátu práce Ing. Jána Vojteka

 Bývalý policajt Ján Vojtek, to nemá ľahké. Jeho postupy voči mafiánom v Košiciach sa prestali páčiť jeho nadriadeným v dôsledku čoho ho vystrnadili z radov polície.
V tejto súvislosti ostávajú nezodpovedané otázky, prečo sa museli prepisovať úradné záznamy pri kontrole osôb na pokyn nadriadených a ich nadriadených, pričom títo boli schopní vykonštruovať trestnú vec proti policajtovi a spochybniť jeho zákonnosť postupu pri zadržaní páchateľov zbraní, ktoré pochádzali z bývalej Juhoslávie?

 • "Kto "dirigoval" tento špinavý obchod, keď neskôr sa rozmohol na celé Slovensko?
 • Mnoho funkcionárov Polície, ktorí rozhodovali o veci bolo povýšených do vysokých hodnosti a následne pobrali výsluhové policajné dôchodky v nemalej výške a odišli spokojne do dôchodku a organizovaný zločin sa rozrástol!

 • Je paradoxom, že sa neskôr nejaké kauzy zo zbraňami objavili na istom súde a hlavní aktéri nie?

 • Akým spôsobom sa vyšetrovala vec, keď "hlavných" aktérov sa to netýka?

 • Prečo sa niektorí recyklovaní komunisti v radoch polície zbavovali a zbavujú nepohodlných policajtov, len preto, že chcú ochraňovať práva a majetok občanov?

 • Kde sú vtedajší funkcionári polície z Košíc z rokov 1990 -1992 a akú odbornú činnosť vykonávajú teraz a znova za štátne peniaze?

 • Akým spôsobom sa vydávali "povolenia" na vstup do krajiny?

 • Prečo Inšpekcia ministerstva vnútra SR, pracovisko Košice evidentne používa rozdielny meter medzi policajtmi?

 • Ing. Ján Vojtek sa po odchode z polície sa zamestnal ako inšpektor Inšpektorátu práce v Bratislave, čo sa však nehodilo istým ľuďom politicky prepojených na tie správne strany. Keďže za všetkým treba hľadať politické kšeftovanie straníckych súkmeňovcov, pôsobenie Ing. Jána Vojteka na Inšpektoráte práce sa stalo nežiaducim. Konkurencia sa rozhodla, že sa ho zbaví za každú cenu aj za cenu obvinenia z vykonštruovaného zneužívania právomoci verejného činiteľa a údajného prijímania úplatku. Týmto sa pre neho začala strastiplná anabáza naprieč pochybnými a pozoruhodnými postupmi orgánov činných v trestnom konaní a slovenskej justície.

  Ing. Ján Vojtek sa obrátil na webovú stránku „Má občan právo na spravodlivosť?“ a uvádza:

  Uznesenie Špeciálneho súdu v Pezinku sp.zn. BB 4T/4/2008 jasne preukázalo, že skutok nespáchal. Niet pochybnosti o politickej objednávke, čo dokazuje aj účelové vykonštruovanie trestného činu a najmä „právna“ kvalifikácia o ktorej vyslovil pochybnosť predseda senátu.

  Ďalší hyenizmus preukázala sudkyňa Okresného súdu Bratislava III, JUDr. Iveta Halvoňová, keď na základe uznesenia 3T/55/2008 vydala na neho zatykač, pričom v danej veci ho  zastupuje advokát ktorému nebolo nič doručené, inak by ho informoval o nejakom úkone.  Navyše uznesenie o odstúpení veci si nevyžadovalo doručovanie do vlastných rúk v zmysle Trestného poriadku, čo dokazuje aj jeho sťažnosť proti uzneseniu!!!

  Ďalšie zreteľne kacírske metódy v rámci postupu KSČ v jednočinnom súbehu s praktikami ŠtB preukázal senát Najvyššieho súdu SR v zložení JUDr. Pavla Tomana, JUDr. Jozefa Kanderu, JUDr. Pavla Farkaša tým, že uvádza, cituje: „ Je zrejmé, že konal bez poverenia nadriadeného, hoci túto povinnosť vyžaduje zákon č. 95/2000 Z.z o inšpekcii práce.“

  O tom, že zo strany uvedených sudcov Najvyššieho súdu SR ide o hrubú nevedomosť zo zákona dokazuje  ust. § 13 ods. 2, písm. a) zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je zakotvené: „ Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie,...“  

  Tieto mafiánske praktiky len dokazujú, ako sa  v Slovenskej republike porušujú ľudské práva garantované článkom 12 ods. 1) Ústavy Slovenskej republiky, kde je zaručené, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach, že základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné, kde v súčinnosti s článkom 1) Charty základných práv Európskej únie, ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať, čo platí aj pre „katov“ zákonnosti  Najvyššieho súdu SR, kde v nadväznosti na Článok 20) Charty základných práv Európskej únie, tento zaručuje všetkým rovnosť pred zákonom.  

   V zmysle Európskej charty štátu sudcov táto im ukladá v bode 1.5, aby sudcovia pri výkone svojich povinností prejavovali svoju disponibilitu, rešpekt voči ostatným a dbať o zabezpečenie vysokej miery odbornej spôsobilosti, ktorú si vyžaduje rozhodovanie v každom jednotlivom prípade ako záruky uplatnenia práv jednotlivca, a musia zachovať dôvernosť informácií, o ktorých sa dozvedeli v priebehu súdneho konania, kde v súčinnosti s bodom 1.1 Európskej charty štátu sudcov cieľom štatútu sudcov je zabezpečiť odbornú spôsobilosť, nezávislosť a nestrannosť, ktorú oprávnene očakáva každý človek od súdov a od každého sudcu, ktorým je zverená ochrana jeho práv. Vylučuje akékoľvek ustanovenie a akúkoľvek procedúru, ktorá by mohla ohroziť dôveru v takúto odbornú spôsobilosť, nezávislosť a nestrannosť. Táto charta pozostáva z ustanovení, ktoré sú najlepšou zárukou pre dosiahnutie týchto cieľov. V týchto ustanoveniach ide o to, aby sa posilnili záruky v jednotlivých európskych štátoch. Nesmú sa použiť na zdôvodnenie zmeny existujúcich vnútroštátnych štatútov v smere zníženia úrovne už dosiahnutých záruk v dotknutých krajinách.

  Tento postup je jeden z ďalších dôkazov toho, ako sa na Slovensku nedodržujú ľudské práva na ktoré bolo  už upozornené aj predstaviteľmi vlády USA !