Sťažnosť skupiny 15 bývalých politických väzňov ECHR
Bývalé Československo bolo rozdelené bez referenda na základe politických dohôd. Bývalí politickí väzni boli súdení súdmi bývalej ČSSR, napriek tomu ich sociálne postavenie je diametrálne odlišné. Slovenkí politickí väzni sú diskriminivani vo všetkých oblastiach. V ČR bol schválený zákon o poskytnutí finančného príspevku v ČR pre príslušníkov zahraničného odboja, internovaných v koncentračných táboroch a politických väzňov, Na podnet prijatia tohto zákona bol v SR prijatý zákon len zákon pre pre poskytnutie finančného príspevku internovaným v koncentračných táboroch. Po veľkých peripétiách bol prijatý so značným oneskorením aj zákon vzťahujúci sa na časť politických väzňov. Podľa okliešteného zákona bol slovenským politickým väzňom priznaný sotva tretinový finančný príspevok v porovnaní s príspevkom ČR. Zákon sa nevzťahoval na príslušníkov PTP, odvlečených NKVD do býv. ZSSR a ďalšie kategórie ako usmrtení pri výsluchoch, na hraniciach či počas okupácie v roku 1968. Bývalí politickí väzni, organizovaní vo Svetovom združení bývalých československých politických väzňov, po zamietnutí sťažnosti Ústavným súdom SR podali sťažnosť Európskému súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť v krátkom čase paušálne zamietol, čím dal svojim postupom zelenú pokračujúcej diskriminácii obetí komunistických zločinov na Slovensku.
Sťažnosť skupiny 15 bývalých politických väzňov ECHR


(SLQ) Voir Note explicative

 

 

 - 3 -

II -       EXPOSÉ DES FAITS

            STATEMENT OF THE FACTS

            POPIS SKUTOČNOSTÍ

 

                (Voir chapitre II de la note explicative)

                (See Part II of the Explanatory Note)

                 (Viď časť II Vysvetľujúcej poznámky)

 

14. Skupina občanov Slovenskej republiky, bývalých politických väzňov, odvlečených NKVD do bývalého ZSSR, umiestnených v PTP, TNP a iným spôsobom perzekvovaných bývalým komunistickým režimom, vyčerpajúc všetky dostupné prostriedky vrátane sťažnosti odoslanej Ústavnému súdu SR

 

 

 

v zastúpení JUDr. K....... P......., predkladá Európskemu súdu pre ľudské práva sťažnosť pre porušenie základných ľudských  práv zaručených dohovormi, pokračujúcu diskrimináciu širokého okruhu v minulosti politicky perzekvovaných občanov, a spôsobenie škody uvedeným občanom Slovenskou republikou v zastúpení vládou SR a ministerstvom Spravodlivosti SR, k čomu  došlo tým že  :  vláda ignorovala a neakceptovala uznesenie 2364 Národnej rady Slovenskej republiky z 9.6.2002 č. 597/2002, k vtedy schválenému zákonu o poskytnutí jednorázového peňažného príspevku politickým väzňom a pozostalým manželkám, a nepripravila zákonný predpis o odškodnení všetkých kategórii obetí komunistického systému v zmysle zákona č. 125/1996 Z.z. o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému k stanovenému termínu ale naopak, v prudkom rozpore k tomuto uzneseniu, novelizovala pred voľbami  schválený zákon č.462/2002 Z.z a presunula termín poskytnutia príspevku o jeden rok, teda do 30.6.2004. Vzhľadom na priemerný vek oprávnených osôb vyše 73 rokov sa jedná o cynickú kalkuláciu so smrťou, pretože po smrti politického väzňa majú priami rodinní príslušníci nárok už len na polovicu príspevku, ktorý navyše podlieha zdaneniu. Suma 48 miliónov Sk. určená MS SR na vyplácanie najstarších politických väzňov podľa ročníkov, pri priemere 80 000 Sk., pre každého oprávneného je dostatočná len pre 600 osôb, pričom toto zdôvodnenie je v rozpore s etikou  pretože oprávnené osoby nezomierajú podľa evidencie dátumu narodení!

Týmto postupom došlo evidentne k diskriminácii širokej skupiny postihnutých komunistickým režimom, porušeniu ústavy ako aj medzinárodných dohovorov o dodržiavaní základných ľudských práv, pretože vláda SR novelizovala len zákon o vyplatení príspevku pre politických väzňov. Nenovelizovala však už obdobný zákon schválený aj pre príslušníkov československých zahraničných alebo spojeneckých armád ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945, kde oprávnené osoby si môžu nárok uplatniť už. 1.1.2003. Rovnako nenovelizovala zákon  o poskytnutí finančného príspevku obetiam holokaustu.

Týmto postupom sa defektný a diskriminačný zákon č. 462/2002 Z.z., ako  chabá náhrada vynútená zákonom č. 261/2001 schváleným v Českej republike, kde bol jedným zákonom poskytnutý peňažný príspevok ako účastníkom zahraničného či domáceho odboja, deportovaným do nacistických táborov ako aj  politickým väzňov, nestihol ani uplatniť a už bol novelizovaný z dôvodu údajného schodkového rozpočtu SR., Slovenská republika nielenže diskriminuje značnú časť občanov SR, ktorí po rozdelení ČSFR bez ich vôle vyjadrenej v referende boli finančne poškodení tým,:

 že v Českej republike by im bola priznaná suma trojnásobne vyššia a bola by im už vyplatená. Nástupnícke štáty býv. ČSFR prevzali rovnaké záväzky za svojich občanov - bývalých politických väzňov, ktorí boli súdení súdmi Československej republiky a preto by mali  mať rovnaké práva a nároky v oboch nástupníckych štátoch

Vláda SR nielenže tieto skutočnosti ignoruje ale dokonca diskriminuje svojich občanov aj v rámci samostatnej Slovenskej republiky tým, že nepriznáva obetiam komunistických perzekúcii rovnaké nároky ako účastníkom zahraničného či domáceho odboja a obetiam holokaustu. Postup vlády je navyše v rozpore s Rezolúciu Rady Európy č.1096 z 27. júna 1996 o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných režimov.  Slovenská republika, ktorá je zmluvnou stranou sa zaviazala, zaistiť aby sa ktorejkoľvek osobe, ktorej práva alebo slobody boli porušené, dostalo účinné zadosťučinenie za porušenie práv a slobôd a nie tzv. čiastočné zmiernenie ako sa oficiálne označuje.

Ústavný súd SR uznesením zo dňa 5.2.2003  sp.zn. III.ÚS 39/03 sťažnosť zamietol ako zjavne neopodstatnenú a zaoberal sa len časťou týkajúcou sa  rozdielu medzi príspevkom v Českej republike v porovnaní s príspevkom doposiaľ nevyplateným v Slovenskej republike. Podstatnou časťou petitu a jeho odôvodnenia týkajúceho sa diskriminácie sa ÚS SR nezaoberal a vyhol v rozpore s právnou zásadou podľa ktorej sa súd má zaoberať vyčerpávajúco všetkými okolnosťami či už v prospech alebo neprospech. Odôvodnenie uznesenia neobsahuje ani zmienku o skutočnostiach týkajúcich sa novelizovania zákona č. 462 /2002 len pre politických väzňov  a ponechania v platnosti obdobných zákonov pre poskytnutie príspevku účastníkom odboja o a obetiam holokaustu. Takto postupovali súdy počas obdobia totality, vytrhli z kontextu všetko čo bolo pre štátnu moc nežiadúce. Z tohoto dôvodu považujeme postup ÚS SR za nesprávny a navyše z uznesenia vysvitá, že v podstate samotný ÚS SR istým spôsobom zlegalizoval panujúcu diskrimináciu.

                                                                                                                 Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

Continue on a separate sheet if necessary

V prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku papiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 4 -

III -     EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES

           PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI

           STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS

           AND OF RELEVANT ARGUMENTS

           POPIS    NAMIETANÉHO/ÝCH   PORUŠENIA/Í   DOHOVORU    A/ALEBO

           PROTOKOLOV  A  ARGUMENTOV  NA  PODPORU STAŽNOSTI

 

               (Voir chapitre III de la note explicative)

               (See Part III of the Explanatory Note)

               (Viď čast III Vysvetľujúcej poznámky)

15.    

1.                                                     Článok 14-Zákaz diskriminácie

Užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na    akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie , rasa, farba pleti, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie...

Vláda SR svojim postupom voči obetiam komunizmu ignoruje účinné zadosťučinenie za spôsobené porušenia základných práv a slobôd a nahradzuje ho tzv. zmiernením krívd, pričom im nepriznáva ani zadosťučinenie priznané v Českej republike nakoľko sa jedná o občanov súdených súdmi Československej republiky a dokonca diskriminuje svojich občanov aj v rámci samostatnej Slovenskej republiky tým, že nepriznáva obetiam komunistických perzekúcii rovnaké nároky a termíny poskytnutia príspevku ako účastníkom zahraničného či domáceho odboja a obetiam holokaustu.  Podľa údajov  knihy " Le livre noir du communisme. Crimes, Terreur, Répression"(Čierna kniha komunizmu, zločiny, teror, útlak) jeden z jej autorov Stéphan Courtois vo svojom predslove uvádza "Komunizmus má na svedomí približne sto miliónov mŕtvych, teda oveľa viac ako nacizmus". Čísla obetí,  aké ich uvádzajú jednotliví historici, sú nesporné,... Práve z ohľadom na tieto faktu je postup vlády SR voči slovenským obetiam komunizmu zjavne diskriminačný. De fakto sa jedná o pokračujúcu diskrimináciu trvajúcu od roku 1948, tentokrátpostkomunistickom skrytom a rafinovanom prevedení.

Komplexná rehabilitácia politických väzňov v bývalom Československu mala byť prvoradou úlohou štátu na základe novej ústavy a záväznosti medzinárodných právnych noriem, so zabezpečením patričnej legislatívy, voľného prístupu k dokumentom a možnosti žalovať zločiny komunizmu. Žiaľ takto sa postupovalo jedine v Nemecku, kde boli uvoľnené dokumenty STASI a  pre potreby politických obetí komunizmu bolo k dispozícii 1400 právnikov. Podľa zákona STUG z roku 1991 boli uvoľnení z justície sudcovia, ktorí súdili v politických procesoch.

 Zdôrazňujeme, že nástupnícke štáty bývalého Československa sa doposiaľ právne a ani historicky nevysporiadali s otázkou zneužívania najmä politických väzňov slovenskej národnosti, ktorí boli v rozpore s chartou OSN o ľudských právach nasadení za asistencie sovietskych poradcov vo vojnovom priemysle pri ťažbe uránovej rudy kde pracovali v neľudských podmienkach bez dodržania základných podmienok ochrany zdravia a bezpečnosti. Práve táto uránová ruda sa stala základom sovietskeho jadrového vydierania a hrozby pre slobodné a demokratické krajiny. Následky otrockej práce znamenali pre politických väzňov smrť a v lepšom prípade trvalé následky s poškodením zdravia.

Nezvratným dôkazom pokračujúcej diskriminácie je fakt, že dôchodky bývalých dozorcov, komunistických prominentov a príslušníkov komunistickej tajnej polície sú niekoľkonásobne vyššie ako dôchodky bývalých politických väzňov.

Článok 6-právo na spravodlivé súdne konanie

 

Postup Ústavného súdu SR je v  rozpore s právom na spravodlivé súdne konanie. Z uznesenia zo dňa 5.2.2003  sp. zn. III.ÚS 39/03 je zrejme, že súd sa podstatou sťažnosti vôbec nezaoberal a ignoroval ju. Zaoberal sa len doplňujúcimi argumentmi, ktoré sme uviedli, teda časťou týkajúcou sa  rozdielu medzi príspevkom v Českej republike v porovnaní s príspevkom doposiaľ nevyplateným v Slovenskej republike. Hlavnou časťou petitu a jeho odôvodnenia týkajúceho sa otázky konkrétnej nami uvádzanej diskriminácie sa ÚS SR nevysporiadal a vyhol v rozpore s právnou zásadou podľa ktorej sa súd má zaoberať vyčerpávajúco všetkými okolnosťami či už v prospech alebo neprospech veci. Odôvodnenie uznesenia neobsahuje ani zmienku o skutočnostiach týkajúcich sa novelizácie  zákona č. 462 /2002, ktorou bol o 1 rok presunutý termín vyplatenia peňažného príspevku len pre politických väzňov, pričom termíny pre poskytnutie príspevku účastníkom odboja o a obetiam holokaustu ostali nezmenené. Rovnako sa súd nezaoberal ani faktom, že občania SR rehabilitovaní v ČR nemajú nárok na príspevok z dôvodu štátneho občianstva ani v ČR a ani v SR . Z týchto dôvodov a hlavne preto, lebo ÚS SR sa vyhol otázke diskriminácie politických väzňov v SR, nepovažujeme postup ÚS SR za postup, ktorý by spĺňal atribúty spravodlivého súdneho konania.

 

 

                                                                 - 6 -

 

V -       EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE

            SATISFACTION EQUITABLE

            STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR

            JUST SATISFACTION

            POPIS PREDMETU SŤAŽNOSTI A PREDBEŽNÉ NÁROKY TÝKAJÚCE SA

            SPRAVODLIVÉHO ZADOSŤUČINENIA

 

                 (Voir chapitre V de la note explicative)

                (See Part V of the Explanatory Note)

                 (Viď čast V Vysvetľujúcej poznámky)

 

19.      Skutočnosť, že obete komunizmu sa musia doprosovať účinného zadosťučinenia je pre nich dehonestujúce a z hľadiska medzinárodne uznávaných zásad práva a princípov spravodlivosti zahanbujúce pre Slovenskú republiku.

Obzvlášť preto, lebo odškodnenie má zmysel ak je spravodlivé a včas podľa zásady timely and fair“, čo podľa zákona č. 119/90Z.z. nebolo nikdy naplnené, pretože tento zákon len kopíroval komunistický zákon z roku 1969 a priznal za každý mesiac komunistického väznenia maximálne 60 USD, čo zodpovedalo čiastke 2500 Kčs!

V tejto súvislosti uvádzame verejne publikovanú správu z tlače zo dňa 25.7.2000, kedy ruský obchodník Sergej Michajlov, ktorý je vo svete považovaný za jedného z najvplyvnejších kmotrov ruskej mafie, obdržal od švajčiarskej justície odškodnenie vo výške 800 000 CHF, okolo 20 miliónov Sk., za dvojročné väznenie vo vyšetrovacej väzbe, kedy bol v Ženeve držaný 778 dní v neslobode, a decembri 1998 súdom oslobodený spod obžaloby pre nedostatok dôkazov.

Odškodnenie československých politických väzňov vo výške cca 60 USD za jeden mesiac bolo oficiálne nazvané “čiastočným odškodnením krívd minulosti“.

K tomu pristúpila absurdnosť toho, že mnohokrát tí istí sudcovia, ktorí politických väzňov súdili, ich teraz aj rehabilitovali, a tak nútene prepracovávali svoje vlastné rozsudky. Zostatkové tresty možno považovať za najväčšiu nehoráznosť vôbec.

            Argumenty a listinné dôkazy uvedené v prílohe predkladáme Európskemu súdu pre ľudské práva aby posúdil či vláda SR vo veci zákona č. 462/2002 Z.z, ktorý je podľa nášho názoru diskriminačný voči politickým väzňov, vrátane novelizácie tohoto zákona po voľbách v roku 2002, postupovala v súlade s medzinárodnými dohovormi a či týmto postupom nebola spôsobená ujma občanom slovenskej republiky,

Poukazujúc najmä na nedemokratické rozdelenie Československa bez vyhlásenia referenda a vyjadrenia vôle občanov, čo v konečnom dôsledku znamenalo spôsobenie finančnej a majetkovej ujmy politickým väzňov na Slovensku, ktorí napriek tomu, že boli súdení súdmi Československej republiky nemajú nárok na finančné odškodnenie aké bolo poskytnuté štátom v Českej republike.

 Týmto bola negovaná zásada - spoločná minulosť, spoločné zločiny, rovnaké zadosťučinenie!

Je nanajvýš nemorálne ak občania SR súdne rehabilitovaní  v Českej republike nemajú nárok na priznanie príspevku podľa zákona 261/2001 Sb. pretože nie sú občanmi ČR a opačne na Slovensku nemajú nárok na príspevok podľa zákona 462/2002 Z.z  preto lebo boli rehabilitovaní  súdmi v ČR!!!

Z uvedených dôvodov si uplatňujeme nárok len na to, čo by nám patrilo v prípade spravodlivého postupu, minimálne takého aký je uplatňovaný voči politickým väzňom v Českej republike, s ktorými sme boli počas spoločného štátu v spoločnom väzení a súdili nás súdy rovnakého štátu. V prípade kladného výsledku našej sťažnosti si uplatňujeme nárok na náhradu trov právneho zastupovania.

 

 

VI -     AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ

            L’AFFAIRE

            STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

            PREHLÁSENIE O PREDLOŽENÍ VECI INÝM MEDZINÁRODNÝM INŠTITÚCIÁM

 

                   (Voir chapitre VI de la note explicative)

                   (See Part VI of the Explanatory Note)

                   (Viď čast VI Vysvetľujúcej poznámky)

 

20.        Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente

             requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

             Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If

             so,  give full details.

              Predložili ste vyššieuvedenú sťažnosť inému medzinárodnému vyšetrovaciemu alebo zmierovaciemu orgánu? Ak áno,         uveďte podrobnosti                    Nie.        

 

 - 7 -

 

VII -     PIÈCES ANNEXÉES                                                               (PAS D'ORIGINAUX,

            LIST OF DOCUMENTS                                       UNIQUEMENT DES COPIES)

            ZOZNAM DOKUMENTOV                              NO ORIGINAL DOCUMENTS,

                 ONLY PHOTOCOPIES

NEPREDKLADAJTE ORIGINÁLY DOKUMENTOV,

VÝLUČNE ICH FOTOKÓPIE)

 

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin,      les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)

(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should

obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

(Viď časť VII Vysvetľujúcej poznámky. Priložte kópie všetkých rozhodnutí uvedených vyššie v častiach IV a VI. Ak nemáte kópie a

nemôžete si ich zadovážiť, vysvetlite prečo. Predložené dokumenty Vám nebudú vrátené.)

 

1.      Splnomocnenia na konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

2.      Sťažnosť odoslaná ÚS SR dňa 23.1.2003

3.      Uznesenie ÚS SR sp. zn. III.ÚS 39/03 zo dňa 5.2.2003

4.      Zákon č. 193/1993 Sb.o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

5.       Zákon NR SR č. 125 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

6.      Zákon č. 261/2001 Sb. o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táboru

7.      List Predsedu parlamentu ČR Petra Pitharda zo dňa 8.10. 2001 č.j. 1054/2001

8.      Návrh zákona poslancov NR SR (SDL) Rusnáka a Benkovského z 1.10.2001 o poskytnutí jednorázového finančného príspevku príslušníkom československých

spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja (tzv. partizánov) v rokoch 1939- 1945

9.      Žiadosť Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov o zmenu návrhu zákona zo

       dňa 24.10. 2001

10.  Dodatok k žiadosti o zmenu návrhu zákona Emila Šveca zo dňa 7.11.2001

11.  Návrh poslancov NR SR (KDH) o zmienenie niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických táborov....

12.  Odpoveď predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR L. Orosza zo dňa 7.11.2001

13.  Návrh zákona skupiny poslancov NR SR (PSNS) na vydanie zákona o poskytnutí jednorázovej peňažnej sumy politickým väzňom, osobám násilne odvlečeným do Sovietskeho zväzu, rehoľníčkam, rehoľníkom a kňazom internovaných v centralizovaných kláštoroch, zastrelených pri pokuse opustiť územie Československa, usmrtených príslušníkmi štátnej bezpečnosti, zastreleným inváznymi jednotkami počas vpádu spojeneckých armád Varšavskej zmluvy do Československa a dlhodobo prenasledovaným a perzekvovaným občanom vedeným na tajnom zozname ÚV KSČ zo dňa 10.1.2002.

14.  Návrh zákona skupiny poslancov NR SR (KDH,SDKÚ,DS) na vydanie zákona o poskytnutí jednorázového peňažného príspevku politickým väzňom a pozostalým manželkám zo dňa 12.3.2002.

15.  Stanovisko SZČPV  k návrhu zákona a žiadosť o jeho stiahnutie zo dňa 5.5.2002

16.  Žiadosť Slovenského zväzu politických väzňov a odvlečených zo dňa 1.6.2002

17.  List Kancelárie NR SR zo dňa 20.5.2002 č. 199/2002-sť./Li

18.  Zákon NR SR č.462/2002 Z.z. zo dňa 9.7.2002

19.  Uznesenie 2364 NR SR číslo : 597/2002 zo dňa 9.7. 2002

20.  List Jiřího Kostrucha zo dňa 14.01.2003

21.  Otvorený list SZČPV vláde SR zo dňa . 8.11.2002

22.  Vládny návrh novelizácie zákona 462/2002Z.z, vrátane NR SR schváleného zákona č.462/2002 Z.z zo dňa 19.11.2002

23.  List Slovenského zväzu politických väzňov a odvlečených Veľvyslanectvu Európskej únie zo dňa 3.12.02

24.  Rezolúcia Rady Európy č.1096 z 27. júna 1996 o opatreniach na odstránenie

      dedičstva bývalých komunistických totalitných režimov

25.  Menný zoznam prekladateľov sťažností s uvedením dĺžky ich väznenia a výšky priznaného odškodnenia aká by im bola priznaná v ČR s prepočtom na SK.